About SIF

Location:Home > About SIF > Academic Board
Academic Board

Currently, members of our academic board include:


Jin Xuejun

Jiang Yuexiang

Yang Liuyong

Wang Weian 

Dai Zhimin 

Wang Yizhong 

Zhang Hua

Yu Jiefang

Zhu Yanjian

Tang Jiping